TH EN
ปฏิทินกิจกรรม
 • ธันวาคม 2016
 • Dec

  21

  19-21 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ความร่วมมือไทย-ลาว 19 - 21 ธ.ค. 2559 โครงการความร่วมมือไทย-ลาว

  21/12/2016

 • Dec

  21

  เสวนาแนวทางการจัดการขยะ จ.นครปฐม 22 ธันวาคม 2559 เสวนาแนวทางการจัดการขยะ จ.นครปฐม 22 ธันวาคม 2559

  21/12/2016

 • Dec

  21

  พิธีปิดโครงการ 88 สนามเด็กเล่นรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พิธีปิดโครงการ 88 สนามเด็กเล่นรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9

  โครงการสนามเด็กเล่น 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
  ประธานในพิธี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R)
  วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.15 น.
  ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 R) เป็นประธานเปิดงาน ปัจจุบัน โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการครบ 88 สนามทั่วประเทศ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามสภาพความพิการและช่วงวัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำวัสดุรีไซเคิลไปใช้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และประสานความร่วมมือในชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาส ปกป้องสิทธิเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กพิการ

  21/12/2016

 • Dec

  21

  โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร
  รวมพลัง ๓ ประสาน บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อประโยชน์เกิดแก่ทุกฝ่าย ด้วยหลัก “บวร”
   
   
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
   
  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน วัดและโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ในรูปแบบ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดตั้งร้านศูนย์บาท ซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระราม 9  กาญจนาภิเษกในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการขยะ และขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน
  กลุ่มเป้าหมาย
  - วัดในกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  - โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  - ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            - เกิดต้นแบบซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะในพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
            - วัด โรงเรียน ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถต่อยอด เผยแพร่ และยกระดับเองได้ในอนาคต
   

  21/12/2016

 • Dec

  21

  โครงการ Real Recycler โครงการ Real Recycler
  นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวในฐานะที่มูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพคนเก็บของเก่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่มีระบบและประสบความสำเร็จว่า “การจัดการขยะโดยชุมชนของเราเข้มแข็งมาก มีหลายประเทศเข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ ส่วนรัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระของประเทศ แต่มันยังไม่เพียงพอ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องนำหลัก 3R มาใช้ นั่นก็คือลดการใช้ใช้ซ้ำ และนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะมีความยั่งยืน ในอนาคตเราวางแผนทำโครงการให้ความรู้ด้านขยะกับคนอาชีพนี้ โดยร่วมกับรัฐและเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเก็บของเก่า การอบรมจะทำอย่างมีหลักการและมีใบรับรองเพราะเราหวังให้สังคมให้การ ยอมรับพวกเขามากยิ่งขึ้น”

  21/12/2016

 • Dec

  21

  การลงนามใน LOI กับไต้หวัน 22 ธันวาคม 2559 การลงนามใน LOI กับไต้หวัน 22 ธันวาคม 2559
  ​ลงนามความร่วมมือ LOI : Letter of Intent เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

  21/12/2016

 • Dec

  21

  กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย) 28 ตุลาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย)

  21/12/2016

 • ตุลาคม 2016
 • Oct

  12

  International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand 11-14 Oct 2016 11-14 October 2016, International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand
  3R Foundation was invited by TGPF (Taiwan Green Productivity Foundation) for a cooperative meeting and site visit

  12 October 2016

  International Conference on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand

  Time Discussion/Activity Speaker
  09:00~09:10 Moderator Introduction TGPF
  09:10~10:00 Taiwan Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  RFMB/Taiwan EPA
  10:00~10:50 Taiwan Industrial Waste Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  IDB/Taiwan MOEA
  10:50~11:10 Rest / Tea Break  
  11:10~12:00 Thailand Waste Resource Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  Thai representative
  Mr.Charn S.
  (3R Foundation's Advisor)
  12:00~13:30 Lunch  


   

  12/10/2016

 • กันยายน 2016
 • Sep

  06

  มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา 5 กันยายน 2559 มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา หลังจากอบรมการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิล 14 อำเภอ เครือข่ายใหม่ของมูลนิธิ 3R 
  นับตั้งแต่การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เปิดโครงการโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ3R และศึกษาดูงานที่ไร่เชิญตะุวัน โดยได้รับความเมตตาจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ให้โอวาทและแนวทาง จากนั้นมีการทำกิจกรรม ลงภาคสนามมาอย่างต่อเนื่อง จนได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับจังหวัดและชุมชนอื่นๆในประเทศต่อไป...

  06/09/2016

 • สิงหาคม 2016
 • Aug

  19

  มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

  19/08/2016

First Prev1 23 4 5 NextLast