TH EN

การบริการเพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

การบริการด้านที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล
- ที่ปรึกษาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม


การบริการด้านฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- จัดอบรมด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ทั้งกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้สูงอายุ ชุมชน พนักงานในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์
- จัดค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ
- จัดศึกษาดูงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

การบริการด้านกิจกรรมสร้างสรรค์
- จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมเสริมในกิจกรรมหลักขององค์กรหรือหน่วยงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนหลายหน่วยงาน
- บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านสิ่งแวดล้อม
- การออกใบรับรองกิจกรรมด้าน 3R ในองค์กร