TH EN
19-21 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ความร่วมมือไทย-ลาว

อัพเดต :21/12/2016 14:09:51

19 - 21 ธ.ค. 2559 โครงการความร่วมมือไทย-ลาว
จากมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายให้เป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยดำเนินการส่งเสริมความรู้ในทุกมิติตามความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง  และจากการที่ ดร.สุเมธฯประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการมูลนิธิ3R ได้เดินทางไปโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือในการการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า มีปริมาณขยะจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง

มูลนิธิ3R และผู้แทนแหล่งเรียนรู้ฯเทศบาลตำบลครึ่ง ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อหารือและขอแนะนำ  ได้ข้อสรุปว่า ทางจังหวัดเชียงราย จะร่วมมือกับแขวงบ่อแก้ว  แหล่งเรียนรู้ฯเทศบาลตำบลครึ่ง และมูลนิธิ3R  จะร่วมดำเนินการจัดอบรมการจัดการขยะให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้เข้าโครงการประกอบด้วย คณะครู-นักเรียน 20 คน คณะวิทยากรของชุมชน 10 คนของแหล่งเรียนรู้ (วิทยากรตามฐานกิจกรรมต่างๆ)  เจ้าหน้าที่เทศบาลและมูลนิธิ3R รวม 10 คน รวมจำนวน 40 คน เพื่อโรงเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นการดำเนินงานสนองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของคณะครู-อาจารย์และนักเรียน จากการเรียนรู้ศึกษาดูงาน ได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ เพื่อบริหารจัดการให้ยั่งยืนต่อไป