TH EN

ผู้สนับสนุน

***สิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน ***
สิทธิประโยชน์หลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต เพื่อให้สังคมรับรู้และยอมรับ ในการแสดงความห่วงใยและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งสำคัญนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นอันดับรอง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของกรรมการมูลนิธิฯ

ประเภทธุรกิจ

empty
empty
empty
โดยชำระค่าสมัครเป็น
เงินสด
เช็คสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) "
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) "
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 019-015-0122
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงิน มาพร้อมใบสมัครด้วย)

นิติบุคคลประเภท Silver Package ค่าสมัครปีละ 20,000 บาท
นิติบุคคลประเภท Gold Package ค่าสมัครปีละ 50,000 บาท

empty