TH EN
ACTIVITIES CALENDAR
 • December 2016
 • Dec

  21

  19-21 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ความร่วมมือไทย-ลาว 19 - 21 ธ.ค. 2559 โครงการความร่วมมือไทย-ลาว

  21/12/2016

 • Dec

  21

  เสวนาแนวทางการจัดการขยะ จ.นครปฐม 22 ธันวาคม 2559 เสวนาแนวทางการจัดการขยะ จ.นครปฐม 22 ธันวาคม 2559

  21/12/2016

 • Dec

  21

  พิธีปิดโครงการ 88 สนามเด็กเล่นรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พิธีปิดโครงการ 88 สนามเด็กเล่นรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9
  ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 R) เป็นประธานเปิดงาน ปัจจุบัน โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการครบ 88 สนามทั่วประเทศ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามสภาพความพิการและช่วงวัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำวัสดุรีไซเคิลไปใช้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และประสานความร่วมมือในชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาส ปกป้องสิทธิเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กพิการ

  21/12/2016

 • Dec

  21

  โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร
  รวมพลัง ๓ ประสาน บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อประโยชน์เกิดแก่ทุกฝ่าย ด้วยหลัก “บวร”
   
   
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
   
  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน วัดและโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ในรูปแบบ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดตั้งร้านศูนย์บาท ซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระราม 9  กาญจนาภิเษกในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการขยะ และขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน
  กลุ่มเป้าหมาย
  - วัดในกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  - โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  - ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            - เกิดต้นแบบซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะในพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
            - วัด โรงเรียน ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถต่อยอด เผยแพร่ และยกระดับเองได้ในอนาคต
   

  21/12/2016

 • Dec

  21

  โครงการ Real Recycler โครงการ Real Recycler
  นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวในฐานะที่มูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพคนเก็บของเก่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่มีระบบและประสบความสำเร็จว่า “การจัดการขยะโดยชุมชนของเราเข้มแข็งมาก มีหลายประเทศเข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ ส่วนรัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระของประเทศ แต่มันยังไม่เพียงพอ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องนำหลัก 3R มาใช้ นั่นก็คือลดการใช้ใช้ซ้ำ และนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะมีความยั่งยืน ในอนาคตเราวางแผนทำโครงการให้ความรู้ด้านขยะกับคนอาชีพนี้ โดยร่วมกับรัฐและเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเก็บของเก่า การอบรมจะทำอย่างมีหลักการและมีใบรับรองเพราะเราหวังให้สังคมให้การ ยอมรับพวกเขามากยิ่งขึ้น”

  21/12/2016

 • Dec

  21

  LOI Signing with Taiwan R.O.C 22 Dec 2016 LOI Signing with Taiwan R.O.C 22 Dec 2016

   
  SIGNING CEREMONY 
  of
   
  THE LETTER OF INTENT ON COOPERATION FOR RESOURCES MANAGEMENT
  between
   
  THE TAIWAN GREEN PRODUCTIVITY FOUNDATION, TAIWAN
   
  and
   
  RESOURCES MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY (3R) FOUNDATION, THAILAND
   
  22 NOVEMBER 2016
   
   

  21/12/2016

 • Dec

  21

  กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย) 28 ตุลาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะสนามหลวง (งานพิธี ถวายอาลัย)

  21/12/2016

 • October 2016
 • Oct

  12

  International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand 11-14 Oct 2016 11-14 October 2016, International Conference and Site Visit on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand
  3R Foundation was invited by TGPF (Taiwan Green Productivity Foundation) for a cooperative meeting and site visit

  12 October 2016

  International Conference on Resource Recycling Between R.O.C and Thailand

  Time Discussion/Activity Speaker
  09:00~09:10 Moderator Introduction TGPF
  09:10~10:00 Taiwan Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  RFMB/Taiwan EPA
  10:00~10:50 Taiwan Industrial Waste Recycling Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  IDB/Taiwan MOEA
  10:50~11:10 Rest / Tea Break  
  11:10~12:00 Thailand Waste Resource Management Mechanism
  (With 20 minutes of discussion)
  Thai representative
  Mr.Charn S.
  (3R Foundation's Advisor)
  12:00~13:30 Lunch  


   

  12/10/2016

 • September 2016
 • Sep

  06

  มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา 5 กันยายน 2559 มูลนิธิ 3R ร่วมงานมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ อยุธยา หลังจากอบรมการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิล 14 อำเภอ เครือข่ายใหม่ของมูลนิธิ 3R 
  นับตั้งแต่การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เปิดโครงการโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ3R และศึกษาดูงานที่ไร่เชิญตะุวัน โดยได้รับความเมตตาจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ให้โอวาทและแนวทาง จากนั้นมีการทำกิจกรรม ลงภาคสนามมาอย่างต่อเนื่อง จนได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับจังหวัดและชุมชนอื่นๆในประเทศต่อไป...

  06/09/2016

 • August 2016
 • Aug

  19

  มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ มูลนิธิ3R ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

  19/08/2016

First Prev1 23 4 5 NextLast