TH EN
โครงการ Real Recycler

อัพเดต :21/12/2016 11:34:14

โครงการ Real Recycler
นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวในฐานะที่มูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพคนเก็บของเก่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่มีระบบและประสบความสำเร็จว่า “การจัดการขยะโดยชุมชนของเราเข้มแข็งมาก มีหลายประเทศเข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ ส่วนรัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระของประเทศ แต่มันยังไม่เพียงพอ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องนำหลัก 3R มาใช้ นั่นก็คือลดการใช้ใช้ซ้ำ และนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะมีความยั่งยืน ในอนาคตเราวางแผนทำโครงการให้ความรู้ด้านขยะกับคนอาชีพนี้ โดยร่วมกับรัฐและเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเก็บของเก่า การอบรมจะทำอย่างมีหลักการและมีใบรับรองเพราะเราหวังให้สังคมให้การ ยอมรับพวกเขามากยิ่งขึ้น”