TH EN
ACTIVITIES CALENDAR
 • October 2017
 • Oct

  30

  30 October - November 2017 The Study mission on Recycling and Waste Management in Thailand , Meeting with 3R Foundation

  30/10/2017

 • Oct

  09

  26 October 2017 royal cremation

  09/10/2017

 • September 2017
 • Sep

  18

  15 September 2017 , Grand Opening of 3R Learning Center, Bo Sai Romyen

  18/09/2017

 • June 2017
 • Jun

  27

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิ 3R จัดงานเทิดด้วยทำ-กิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดพระราม 9 "เทิดด้วยทำ-กิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดพระราม 9" วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

  27/06/2017

 • Jun

  15

  8 July 2017 Recycling Funds Donation Event at Rama9 Temple งานบุญใหญ่ประจำปีของมูลนิธิ 3R ฝากทุกท่านบอกต่อและเรียนเชิญร่วมงานด้วยนะคะ
  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R)
  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า3R “ขยะจากใจ”ปีที่ 3
  เพื่อจัดตั้งกองทุน บวร ในการเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

  15/06/2017

 • Jun

  15

  MOU signed Ceremony 3R Foundation and Taiwan CPC MOU signed Ceremony 3R Foundation and Taiwan CPC 

  15/06/2017

 • December 2016
 • Dec

  21

  19-21 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ความร่วมมือไทย-ลาว 19 - 21 ธ.ค. 2559 โครงการความร่วมมือไทย-ลาว

  21/12/2016

 • Dec

  21

  เสวนาแนวทางการจัดการขยะ จ.นครปฐม 22 ธันวาคม 2559 เสวนาแนวทางการจัดการขยะ จ.นครปฐม 22 ธันวาคม 2559

  21/12/2016

 • Dec

  21

  พิธีปิดโครงการ 88 สนามเด็กเล่นรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พิธีปิดโครงการ 88 สนามเด็กเล่นรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9
  ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 R) เป็นประธานเปิดงาน ปัจจุบัน โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการครบ 88 สนามทั่วประเทศ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามสภาพความพิการและช่วงวัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำวัสดุรีไซเคิลไปใช้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และประสานความร่วมมือในชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาส ปกป้องสิทธิเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กพิการ

  21/12/2016

 • Dec

  21

  โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร
  รวมพลัง ๓ ประสาน บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อประโยชน์เกิดแก่ทุกฝ่าย ด้วยหลัก “บวร”
   
   
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
   
  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน วัดและโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ในรูปแบบ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดตั้งร้านศูนย์บาท ซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระราม 9  กาญจนาภิเษกในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการขยะ และขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน
  กลุ่มเป้าหมาย
  - วัดในกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  - โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  - ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            - เกิดต้นแบบซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะในพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
            - วัด โรงเรียน ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถต่อยอด เผยแพร่ และยกระดับเองได้ในอนาคต
   

  21/12/2016

First Prev12 3 4 5 NextLast