TH EN
โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร

อัพเดต :21/12/2016 11:38:10

โครงการ 60 พรรษา 60 บ-ว-ร
รวมพลัง ๓ ประสาน บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อประโยชน์เกิดแก่ทุกฝ่าย ด้วยหลัก “บวร”
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
 
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน วัดและโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ในรูปแบบ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดตั้งร้านศูนย์บาท ซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระราม 9  กาญจนาภิเษกในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการขยะ และขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
- วัดในกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
- โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
- ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          - เกิดต้นแบบซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะในพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
          - วัด โรงเรียน ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถต่อยอด เผยแพร่ และยกระดับเองได้ในอนาคต