TH EN
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์และสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่
     ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง
2.  เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ด้วยโอกาสทางสังคม
3.  ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการลดใช้ เพิ่มการใช้ซ้ำ
     และนำกลับมาใช้ใหม่ (3 อาร์) ให้แก่ภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชน
4.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลสถิติ จัดทำดัชนีข้อมูลการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
     ทั้งในระดับจุลภาค และมหภาคเพื่อพัฒนาระบบ 
การจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน
5.  เพื่อส่งเสริมงานการศึกษา การพัฒนา และการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
      ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
      เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดสังคมรีไซเคิล
      และอุตสาหกรรมสีเขียว (อุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม) ในประเทศและต่างประเทศ
6.  เป็นองค์กรที่ศึกษาและจัดทำมาตรฐาน ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
7.  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำ ด้านวิชาการการลงทุน การผลิตและการตลาด
     ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐธุรกิจ เพื่อสังคม(Social Enterprise) และองค์กรต่างๆ   
8.  สนับสนุนและประสานการดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
     เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรม  รีไซเคิลและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน
     ให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Production and Consumption)
9.  ดำเนินการและให้ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
10.  ดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
11.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง