TH EN
วิสัยทัศน์ (Vision)
        เป็นองค์กรนำในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 3R โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


พันธกิจ (Mission)
  1. ส่งเสริมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
  2. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการคัดแยกและกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3. สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ (Objectives)
  1. ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
  2. จัดตั้งและพัฒนากลไกลการประสานงาน เพื่อให้เกิดเครือข่ายขององค์กรและบุคคลที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด 3R
  3. เป็นสื่อกลางในการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนานวัตกรรม ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  4. เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายและพัฒนากฎหมายที่เอื้อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  5. จัดการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  6. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง