TH EN
เทศบาลตำบลควนโดน จ.สตูล

อัพเดต : 10/06/2019 17:24:33

 

        แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล แหล่งเรียนรู้แห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของภาคใต้ มีจุดเด่นในการเป็นต้นแบบการเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ตลอดจนการแสดงออกถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนของตนเอง

ฐานการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ฯ ชุมชนควนโดนใน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 การจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)

ประกอบด้วย 7 ฐานย่อย ได้แก่ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล แก๊สชีวภาพชุมชน แก๊สชีวภาพในกลุ่มอาชีพ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ และขยะอันตรายชุมชน โดยฐานนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการจัดการขยะประเภทต่างๆ ทั้งขยะอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยในบางฐานจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ การนำขยะมาหมักทำปุ๋ย ไบโอแก๊ส ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น และบางฐานจะเน้นวิธีการจัดเก็บและรวบรวม เช่น ขยะอันตราย และธนาคารวัสดุรีไซเคิล

ฐานที่ 2 ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม (Zero Baht)

ประกอบด้วย 4 ฐานย่อย ได้แก่ ร้าน 0 บาท (ร้านค้าร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก) ร้านค้าขยะรีไซเคิลแลกค่าธรรมเนียม ร้านค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม และกาแฟโบราณ โดยในฐานที่ 2 นี้ จะแสดงให้เห็นต้นแบบธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ฐานที่ 3 เรียนรู้...วิถีชุมชนแบบพอเพียง (Zero Eco-Tour)

ประกอบด้วย 6 ฐานย่อย ได้แก่ ห้องเรียนสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลและมุมเรียนรู้ ที่ทำการชุมชนควนโดนใน ระบบประชาสัมพันธ์ชุมชน ผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ ศูนย์ ICT ชุมชน และสวนสมุนไพรชุมชน ซึ่งในฐานนี้จะมีแนวทางที่มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสร้างแบบอย่างให้คนในชุมชนและนอกชุมชนมาร่วมศึกษาหาความรู้ที่จะไปประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นที่ได้รับความรู้ไปพร้อมกันด้วย

รางวัลดีเด่น

-  โล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการขยะ) ปี 2558
-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทชุมชน โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 8 (TOYOTA-TEI) ปี 2556
-  รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดกลาง โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 80  ชุมชน (Zero Waste) ปี 2555
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554
-  รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทพี่เลี้ยง โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ปี 2553
-  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2553
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนควนโดนใน) ปี 2552
-  โล่ห์เชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ปี 2551

 
โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดนใน จ.สตูล โทร 074-795013 ต่อ 31 หรือ คุณวุฑฒิเวศ โทร 089-466-6389
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

Download