TH EN
ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน

อัพเดต : 21/04/2016 16:53:04

 
                 แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน แหล่งเรียนรู้ลำดับที่ 2 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ 
จุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้ฯ
          จุดเริ่มต้นเกิดจากกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านวังฆ้อง และ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ได้ดำเนินการเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีการขยายรูปแบบการดำเนินงานจากธนาคารวัสดุรีไซเคิล มาสู่การดำเนินงานในรูปแบบของร้านศูนย์บาท และการเป็นต้นแบบในการจัดการขยะประเภทอื่นๆ เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การแปรรูปบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้จำหน่าย เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ฯ แห่งนี้ ได้รับความสนใจจากชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้
การบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเฮือนฮอมฮัก
        เรือนไม้ไผ่เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เครื่องมือ เครื่องใช้ในสมัยโบราณ และเครื่องดนตรีอุ้ยสอนหลานนอกจากนี้ยังเป็นจุดบริการน้ำหมักชีวภาพ และจุดทำกิจกรรมหลักของชุมชน
ร้านศูนย์บาท
       ต่อยอดจากตลาดนัดขยะชุมชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง โดยสมาชิกจะนำวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมไว้จากครัวเรือนของตนมายังจุดรวบรวมวัสดุรีไซเคิล เพื่อชั่งน้ำหนักและคิดมูลค่าเป็นจำนวนเงิน แล้วรับคูปองสำหรับนำไปใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าที่ร้านศูนย์บาทหรือร้านค้าอื่นๆในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
        ธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีคณะทำงานที่เข้มแข็ง ประกอบกับการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลในราคาที่เป็นธรรม มีการเชื่อมโยงกิจกรรมยังกลุ่มอื่นๆ ในหมู่บ้าน และยกย่องชมเชยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ ทำให้เป็นแรงจูงใจให้การดำเนินกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รางวัลดีเด่น
- รางวัลเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะ ปี 2558
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ระดับประเทศ ประเภทชุมชนเครือข่าย ปี 2553
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดน่านโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา บรรเทาโลกร้อน ปี 2553
- รางวัลหมู่บ้านต้นแบบปลอดเผา ไร้ควันพิษ ระดับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2552
- รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นกำเนิดในชุมชน ปี 2552


โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่ีมเติมได้ที่ คุณสมศักดิ์ ไชยศรี โทร 089-554-9070
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

Download