TH EN
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

อัพเดต : 10/06/2019 16:59:17

 
        แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งที่ 6 ของประเทศ และเป็นแห่งที่ 3 ของภาคเหนือ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)  มีจุดเด่นในการเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานโดยใช้หลักธรรมเป็นตัวชี้นำในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการเปลี่ยนสิ่งเหลือใช้ให้เกิดเป็นมูลค่าขึ้น ผ่านทางรูปแบบการดำเนินงานของ ร้าน 0 บาท (นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ซื้อสินค้าแทนเงินสด) การแปรรูปบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อจำหน่าย การนำขยะอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน รวมถึงการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อนำมูลกลับมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (ธนาคารไส้เดือน) ภายใต้แนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษาดูงานต่อไป

จุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ

          ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นประจำ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สนใจเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นเหตุให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้คนที่เข้ามาในศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยขยะเหล่านี้หากเทศบาลต้องเป็นผู้รับนำไปกำจัดอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนในละแวกใกล้เคียง ดังนั้น พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จึงได้จัดตั้งโครงการขุมทองกลางกองขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังคำกล่าวที่ว่า “ มีทองอยู่ทุกแห่งหน ถ้าเธอเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ”

ฐานการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ฯ

ฐานที่ 1 ธรรมะจากท่าน ว.วชิรเมธี
ฐานที่ 2 พุทธเกษตร

1.แปลงเกษตรอินทรีย์ : การปลูกผักและผลไม้ตามฤดูกาลโดยระบบเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมี ผลิตอาหารอินทรีย์สำหรับบุคลากรภายในและผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นการคำนึงถึงสุขภาพนอกเหนือจากการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
2.ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง : การนำเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นมาทำเป็นปุ๋ยหมักแทนการเผาทิ้งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมถึงการทำปุ๋ยหมักจากเชื้อเห็ดเก่าที่หมดอายุ ผสมรวมกับเศษใบไม้ และมูลวัว (อัตราส่วน 3 ต่อ 1) จนมีความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่มสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง โดยไม่ต้องพลิกกลับกอง หมักเป็นเวลา 2 เดือน

ฐานที่ 3 เห็ดอารมณ์ดี
การผลิตเห็ดอินทรีย์ 4 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล เห็ดหอม เห็ดหัวลิง โดยไม่ใช้ส่วนผสมของสารสังเคราะห์ทางเคมี และเปิดธรรมะให้เห็ดฟังทุกวัน เพื่อให้เห็ดที่ได้มีรสชาติดีและมีสารอาหารในปริมาณที่สูง
ฐานที่ 4 น้ำหมักชีวภาพ
มีหลักสูตรนักเรียนโรงเรียนชาวนาสอนทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยเพื่อเป็นหัวเชื้อน้ำหมักขยะหอมจากเศษอาหารในครัวเรือน สำหรับนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการทำเกษตร
ฐานที่ 5 ร้าน 0 บาท
ร้านค้าที่สามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาตีเป็นมูลค่าสำหรับใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคภายในร้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคประชาชนเห็นถึงมูลค่าของวัสดุรีไซเคิล ช่วยลดภาระค่าครองชีพ และส่งเสริมการคัดแยกต้นทางตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 6 ไส้เดือนเพื่อนรัก 
การนำเศษอาหารและเศษผักที่เหลือทิ้งจากห้องครัวมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ได้เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน และน้ำฉี่ไส้เดือน ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง นำมาใช้สำหรับแปลงเกษตรอินทรีย์ภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ฐานที่ 7 น้ำยาอเนกประสงค์
มีการทำน้ำหมักหน่อกล้วยเพื่อเป็นหัวเชื้อน้ำหมักจากขยะหอมที่ผลิตจากเศษอาหารในครัวเรือนโดยทางศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีหลักสูตรนักเรียนโรงเรียนชาวนา สอนการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการทำเกษตร นำไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ของตนเอง
ฐานที่ 8 ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 
การนำเศษอาหารจากร้านอาหารและหลักสูตรปฏิบัติธรรมมาหมักในถังหมักก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน เกิดเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ในการหุงต้ม สำหรับประกอบอาหารในครัวเรือน
ฐานที่ 9 ปริศนาธรรมและหอศิลป์ ว.วชิรเมธี
แบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทำมาหากิน และส่วนทำมาหาธรรม โดยในส่วนทำมาหาธรรมได้มีการนำเศษเหล็กเก่า และน็อตเก่า มาสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อให้คนเคารพบูชา ภายใต้แนวคิดว่า เศษเหล็กเก่าเมื่อนำมาแปรรูปยังให้เกิดคุณค่ามีคนบูชา มนุษย์ผู้มีปัญญาหากเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนดี ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ


โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่ีมเติมได้ที่ คุณณัชรีย์ โทร 061-431-3433 หรือคุณกมลวรรณ โทร 094-928-6896
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

Download