TH EN
15 กันยายน 2560 พิธีเปิดแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7 ณ ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัพเดต :18/09/2017 11:01:39

มูลนิธิ3R จับมือ อบจ.อยุธยา และเทศบาลตำบลนครหลวง
ยกระดับหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะชุมชนสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนแห่งที่ 7
ความเป็นมา
มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครหลวง ได้ร่วมมือจัดตั้งแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R Learning Center) แห่งที่ 7 ณ ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ โครงการยกระดับหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะชุมชน สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากร เป็นการยกระดับกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน “ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฯแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งเรียนรู้ฯดังกล่าว จะดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการด้านขยะตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้แนวทางของมูลนิธิ3R ที่ใช้หลักธรรมและแนวทางตามพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียงนำและหลัก 3R การลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้น ยังได้มีการให้ความรู้การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เป็นต้น 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
1.เพื่อเผยแพร่หลักการ 3R ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำ
2.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้-ประสบการณ์ ถ่ายทอดสู่สาธารณชน
3.เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้สนใจ ศึกษาดูงาน
4.เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศ
แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น ประกอบด้วยการฐานจำนวน 7 ฐาน ดังนี้
1.ฐานการเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิล
2.ฐานการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.ฐานการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.ฐานการเรียนรู้ น้ำหมักชีวภาพ
5.ฐานการเรียนรู้ กลุ่มสร้างอาชีพแม่บ้าน
6.ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงไส้เดือน
7.ฐานการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล

วันที่ 15 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

Download