TH EN
โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์

อัพเดต :05/02/2016 15:08:58

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้านโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์และมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นจำนวน 147 แห่ง และ มูลนิธิ3R ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินโครงการในปี 2559   การอภิปรายหัวข้อ "เราจะเริ่มต้นกับธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านกันอย่างไร" การฝึกอบรมเชิงอภิปราย กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน และหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละตำแหน่ง ธนาคารวัสดุรีไซเคิลหมู่บ้าน และวิธีการหาแหล่งเงินทุน นอกจากนั้นมีพิธีมอบป้ายโครงการธนาคารรีไซเคิลหมู่บ้านแก่ผู้จัดการธนาคารและคณะทำงานฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม.เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ ทสม.ที่เป็นคณะร่วมขับเคลื่อนโครงการ