TH EN
การอบรมการจัดการขยะแบบบูรณาการพื้นที่อำเภอเชียงของภายใต้โครงการการจัดการขยะรุ่นที่ 1

อัพเดต : 15/09/2015 18:58:59

จากการที่ทางมูลนิธิ 3R ได้จัดโครงการการจัดการขยะ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมานั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และเข้าใจแนวคิดการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวทำให้ผู้บริหารจัดการขยะรุ่นที่ 1 (อ.เชียงของ) ได้มีการจัดทำแผนงานการจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน นำเสนอแนวคิดรวมทั้งแผนงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ3R เพื่อขอข้อแนะนำในการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เข้าโครงการฯ มูลนิธิ3R จึงได้จัดการอบรมการจัดการขยะแบบบูรณาการพื้นที่อำเภอเชียงของ ภายใต้โครงการการจัดการขยะรุ่นที่ 1 และศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ยึดหลักการ"ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ"