TH EN
โครงการแหล่งเรียนรู้ 3R จังหวัดเชียงราย (ท่าน ว.วชิรเมธี)

อัพเดต : 03/09/2015 10:27:47

จุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นประจำ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สนใจเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นเหตุให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้คนที่เข้ามาในศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยขยะเหล่านี้หากเทศบาลต้องเป็นผู้รับนำไปกำจัดอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนในละแวกใกล้เคียง ดังนั้น พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จึงได้จัดตั้งโครงการขุมทองกลางกองขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังคำกล่าวที่ว่า “ มีทองอยู่ทุกแห่งหน ถ้าเธอเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ”