TH EN
นิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่่่งแวดล้อม 3R

อัพเดต : 13/07/2016 11:29:39

มูลนิธิ3R ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3R ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 59
ในวันพฤหัสบดีที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น