TH EN
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงราย

อัพเดต :05/07/2016 17:02:55

มูลนิธิ 3R จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคลากรของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน กับแหล่งเรียนรู้ฯ บ้านครึ่งใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ 
แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลครึ่ง จ.เชียงราย