TH EN
แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมยกระดับเครือข่ายเดิมที่มีรูปแบบการจัดการขยะตามบริบทของท้องถิ่นผนวกกับการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง อาทิ ร้านศูนย์บาท และการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งในปัจจุบันแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทั้ง 4 ภาค จำนวน 6 แห่ง ได้รับการยอมรับและมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

หากท่านสนใจศึกษาดูงาน กรุณาคลิกด้านล่าง

ส่งข้อมูลเฉพาะเครือข่าย