TH EN

สมาชิกนิติบุคคล / สมัครสมาชิกนิติบุคคล ผู้สนับสนุน

สมาชิกนิติบุคคล มี 3 ประเภทดังนี้

 


นิติบุคคลประเภทที่ 1 ต้นโพธิ์ (ฺBodhi Tree)  อัตราค่าสมัครปีละ   100,000 บาท     
 • สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านตามความต้องการของสมาชิก (Smart Database)
 • ประชาสัมพันธ์โลโก้หน่วยงานผ่านทางสื่อ Social Media ต่างๆ
 • ส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรม 5%
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ได้เข้ารับการอบรม / ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฯ 3R ฟรี 1 ครั้ง/ปี (จำนวน 2 ท่าน)**
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

นิติบุคคลประเภทที่ 2 ต้นไทร (ฺฺBanyan Tree)  อัตราค่าสมัครปีละ   50,000 บาท     
 • ประชาสัมพันธ์โลโก้หน่วยงานผ่านทางสื่อ Social Media ต่างๆ
 • ส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรม 5%
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ได้เข้ารับการอบรม / ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฯ 3R ฟรี 1 ครั้ง/ปี (จำนวน 1 ท่าน)**
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

นิติบุคคลประเภทที่ 3 ต้นสาละ (Salween Tree) อัตราค่าสมัครปีละ   25,000 บาท  
 • ประชาสัมพันธ์โลโก้หน่วยงานผ่านทางสื่อ Social Media ต่างๆ
 • ส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรม 5 %
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
 
 

ประเภทธุรกิจ

empty
empty
empty
โดยชำระค่าสมัครเป็น
เงินสด
เช็คสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) "
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) "
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 019-015-0122
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงิน มาพร้อมใบสมัครด้วย)

นิติบุคคลประเภท Silver Package ค่าสมัครปีละ 20,000 บาท
นิติบุคคลประเภท Gold Package ค่าสมัครปีละ 50,000 บาท

empty